น้ำพริกเสรีไทย

หลวงพ่อพุทธจักรล้านนาไทย วัดหนองม่วงไข่  
        
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 15 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 7 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 15 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 7 
เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดขับเคลื่อน 2 ล้อ [ 14 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 9 
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ [ 14 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 8 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ [ 13 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 11 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 5 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 12 
โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.๒๕ [ 5 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 17 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้ [ 1 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 17 
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางในการจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร ภาย [ 17 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 [ 9 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 35 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้ [ 21 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 25 
ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ท ี่ 6 บ้านหนองม่วงไข่ [ 15 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและขำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 7 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแต่งตั้งเป็น [ 25 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 46 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ [ 16 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 327 
 
อบต.แดนชุมพล แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นานายสิน พอสม ถึงห้ว [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถน [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 0 
      
แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กพส. มท 0810.5/ว491  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว07,ว08  [ 20 ก.พ. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว469  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว484  [ 20 ก.พ. 2561 ]
แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว477  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว486  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว472  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-7 สน.บถ. มท 0809.4/ว497 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.4/ว480 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว485  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว587  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ตรวจสอบข้อมูลจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว471  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว458 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว457  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด กพส. มท 0810.7/ว453  [ 15 ก.พ. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว447  [ 15 ก.พ. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว448 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.พ. 2561 ]
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว437  [ 15 ก.พ. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว449  [ 15 ก.พ. 2561 ]
แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว24  [ 15 ก.พ. 2561 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว435  [ 15 ก.พ. 2561 ]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2561-2562 ประเทศมาเลเซีย กศ. มท 0816.3/ว429  [ 14 ก.พ. 2561 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว438  [ 14 ก.พ. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว439  [ 14 ก.พ. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว443 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2561 ]
  

 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแต่งตั้งเป็น [ 25 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 46 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ [ 16 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 327 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหม่วงไข่ เรื่องการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับและการสรรหาแ [ 12 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 53 
  
 
[พร0023.3/ว60] แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฯ [ 20 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/2782] แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ [ 20 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว710] แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ(เพิ่มเติม) [ 20 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว59] 1-แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบ 60 [ 20 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว59] 2-แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบ 60 [ 20 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว59] 3-แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบ 60 [ 20 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว696] การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน [ 19 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว683] แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร  [ 19 ก.พ. 2561 ]     
[พร002..5/ว674] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอ [ 16 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.5/ว57] สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ได้แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่ [ 16 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.5/ว672] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ [ 16 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว56] แจ้งกำหนดการจัดทำโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภ [ 16 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว669] การดำเนินการแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด [ 16 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.2/ว653] การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรั [ 15 ก.พ. 2561 ]   
[พร0023.3/ว657] แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย [ 15 ก.พ. 2561 ]   
[พร0023.5/ว55] แจ้งโอนเงิน อปท. [ 15 ก.พ. 2561 ]   
[พร0023.3/ว54] แจ้งแนวทางดำเนินการสอบการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของนั [ 14 ก.พ. 2561 ]   
[พร0023.1/ว630] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายควมหนาว [ 14 ก.พ. 2561 ]   
[พร0023.4/ว634] แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญ [ 14 ก.พ. 2561 ]   
[พร0023.4/ว623] เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขอองค์กรป [ 14 ก.พ. 2561 ]   
 
ทต.บ้านถิ่น IQ (21 ก.พ. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ สอยถาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (19 ก.พ. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ ขอทราบข้อมูล (18 ก.พ. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจกับการจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
  ควรดำเนินการปรับปรุงโดยด่วน
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ส.ค. 2554