หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
หลวงพ่อพุทธจักรลานนาไทย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองม่วงไข่
"หนองม่วงไข่น่าอยู่ คู่เกษตรปลอดภัย
ใส่ใจการศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนมีวิถีชีวิตพอเพียง"
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
นายประเสริฐ สุกิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
 
 


 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

ส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะอาชีพ ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนและส่งเสริมกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 


 

ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

ส่งเสริมโภชนาการแก่นักเรียนและเด็กเล็ก

ส่งเสริมการกีฬาเพื่อพื้นฐานและเพื่อความเป็นเลิศ

จัดหาและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬาวัสดุอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬา

ส่งเสริม บำรุงรักษาศาสนสถาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของศาสนา

ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น
 


 

เสริมสร้างระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง อย่างพอเพียง พึ่งตนเอง และพึ่งพากันได้อย่างเกื้อกูล และพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน

ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

รักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและที่สาธารณะในเขตเทศบาล

ปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการน้ำเสีย มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ

ควบคุมการสุขาภิบาลของอาคารสถานที่และสถานประกอบการ

จัดให้มีสุสานและฌาปนสถานที่ได้มาตรฐาน

พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
 


 

จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

จัดหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็กและเยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

จัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ส.ค. 2554
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-221-9226
จำนวนผู้เข้าชม 3,514,288 เริ่มนับ 29 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10