หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 


 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

ส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะอาชีพ ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนและส่งเสริมกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 


 

ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

ส่งเสริมโภชนาการแก่นักเรียนและเด็กเล็ก

ส่งเสริมการกีฬาเพื่อพื้นฐานและเพื่อความเป็นเลิศ

จัดหาและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬาวัสดุอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬา

ส่งเสริม บำรุงรักษาศาสนสถาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของศาสนา

ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น
 


 

เสริมสร้างระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง อย่างพอเพียง พึ่งตนเอง และพึ่งพากันได้อย่างเกื้อกูล และพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน

ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

รักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและที่สาธารณะในเขตเทศบาล

ปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการน้ำเสีย มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ

ควบคุมการสุขาภิบาลของอาคารสถานที่และสถานประกอบการ

จัดให้มีสุสานและฌาปนสถานที่ได้มาตรฐาน

พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
 


 

จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

จัดหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็กและเยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

จัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ส.ค. 2554