หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 


 

รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

บรรเทาและฟื้นฟูผู้ประสบภัย

พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพิ่มศักยภาพบุคลากรและพัฒนาชุมชน ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในชุมชน

สร้างจิตสำนึกและรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 


 

จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางการคมนาคม และทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและ ครอบคลุมพื้นที่

ดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและจัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บนเส้นทางคมนาคม

พัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตและจำหน่าย

จัดให้มีป้าย เครื่องหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
 


 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนชุมชน

เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

พัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่บุคลากรตามกฎหมายและผลการปฏิบัติงาน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ส.ค. 2554