ท่านต้องการให้เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่พัฒนาในเรื่องใดมากที่สุด
ด้านการศึกษา ( 66 )
28.95%
ด้านสาธารณูปโภค ( 45 )
19.74%
ด้านส่งเสริมอาชีพ ( 43 )
18.86%
ด้านคุณภาพชีวิต ( 36 )
15.79%
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( 38 )
16.67%