ท่านมีความพึงพอใจกับการจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ในระดับใด
มากที่สุด ( 4 )
14.81%
มาก ( 5 )
18.52%
ปานกลาง ( 5 )
18.52%
น้อย ( 4 )
14.81%
น้อยที่สุด ( 0 )
0.00%
ควรดำเนินการปรับปรุงโดยด่วน ( 9 )
33.33%