หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
   
 
   
   
 
 
 
ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตประชาชน
 
จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่
 
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
 
ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
จัดให้มีและสนับสนุนการศึกษาและกีฬาอย่างมีคุณภาพ
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ และส่งเสริมปัจจัยเกื้อหนุนต่อการเพิ่มรายได้ของประชาชน ตามวิถีชีวิตพอเพียงอย่างทั่วถึง
 
ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืน
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
 
ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารงานจากภาคประชาชน
 
พัฒนาบุคลกรให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน
เริ่มนับ วันที่ 29 ส.ค. 2554